Kontrola aktywności Uczestnika na stronie internetowej loterii
 

Zasady loterii

Krok 1

1. ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

Kup jedną z wybranych diet na minimum 5 dni, przez APLIKACJĘ MOBILNĄ Kuchnia Vikinga (dostępna w Google Play oraz App Store) w dniach 25.03.2024 r. - 30.06.2024 r.

Krok 2

2. WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Prześlij swoje zgłoszenie za pośrednictwem strony www.loteria.kuchniavikinga.pl, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Krok 3

3. WEŹ UDZIAŁ W LOSOWANIU

nagród natychmiastowych, miesięcznych i nagród głównych.

Okres przyjmowania zgłoszeń od 25 marca 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

REGULAMIN LOTERII

Formularz zgłoszeniowy

Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych.
Okres przyjmowania zgłoszeń od 25 marca 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO informujemy, iż:

1. Współadministratorami Państwa danych są:

  • WSCHODNI FRONT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 5, 15-399 Białystok, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000970748, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, opłaconym w całości, REGON: 380164402, NIP: 5423314760. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@kuchniavikinga.pl oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej
  • i360 Sp. z o.o. ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON: 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7010206178. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail iod@i360.com.pl oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej.

2. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii promocyjnej „LOTERIA KUCHNIA VIKINGA", podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda na przetwarzanie danych - art 6. ust. 1 pkt a) RODO, przez WSCHODNI FRONT Sp. z o.o.

3. Ponadto, w odniesieniu do danych osobowych uczestników loterii promocyjnej „LOTERIA KUCHNIA VIKINGA ", którzy uzyskali nagrodę, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze i360 Sp. z o.o. - art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Chodzi tutaj m.in. o następujące obowiązki:

  • Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatków, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy laureatów nagród głównych i nagród I rzędu),
  • Archiwizacja danych związanych z urządzanymi grami losowymi wymagana przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet,
  • Stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wynikające z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

4. Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą Państwo na to wyraźną, odrębną zgodę - w takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 pkt a) RODO przez WSCHODNI FRONT Sp. z o.o.

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez WSCHODNI FRONT Sp. z o.o. do czasu cofnięcia przez Państwa zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów. Dane przetwarzane na innej podstawie będą przetwarzane przez i360 Sp. z o.o. do dnia 31 grudnia 2029.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób poprzez:

  • wysłanie wiadomości na adres e-mail biuro@kuchniavikinga.pl lub pisząc listownie na adres wskazany powyżej, gdy Administratorem jest WSCHODNI FRONT Sp. z o.o.,
  • wysłanie wiadomości na adres e-mail iod@i360.com.pl lub pisząc listownie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.14 Regulaminu, gdy Administratorem jest i360 Sp. z o.o.

7. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzana do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze).

8. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w loterii promocyjnej „LOTERIA KUCHNIA VIKINGA” bądź otrzymania nagrody w przypadku wygranej. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza Państwa udziału w loterii promocyjnej.

10. Informujemy, że podane przez Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Państwa w procesie rejestracji oraz danych o Państwa aktywności w loterii promocyjnej, a efektem profilowania będzie przypisanie Państwu statusu rozliczeń podatkowych, przesyłanie dopasowanej do Państwa potrzeb komunikacji.

11. Informujemy, że Administrator WSCHODNI FRONT Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie Państwa danych w celu organizacji loterii promocyjnej „LOTERIA KUCHNIA VIKINGA" i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi administrator lub ww. podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych.

12. i360 Sp. z o.o. jako administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.) lub innym, które wspierają administratora przy realizacji wyznaczonych celów, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych bądź przepisów prawa.

13. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Laureaci

NOWA TOYOTA PRIUS PLUG-IN

LOSOWANIE ODBĘDZIE SIĘ 18 LIPCA 2024 R.

VOUCHER NA ROCZNY ZAPAS DIETY KUCHNI VIKINGA O WARTOŚCI 24 000 ZŁ

LOSOWANIE ODBĘDZIE SIĘ 09 MAJA 2024 R.

LOSOWANIE ODBĘDZIE SIĘ 06 CZERWCA 2024 R.

LOSOWANIE ODBĘDZIE SIĘ 04 LIPCA 2024 R.

VOUCHER NA DIETĘ KUCHNI VIKINGA O WARTOŚCI 1 000 ZŁ

1159488
1160208
1160952
1163617
1162665
1165429
1162607
1166304
1162040
1168717
1168980
1169105
1174504
1175077
1175117
1170201
1179771
1176795
1182011
1180491
1183987
1173632
1162638
1169306
1189485
1189756
1190043
1188216
1181774
1189355
1192712
1196246
1187176
1196963
1197932
1197779
1179766
1169861

FAQ

W okresie od dnia 25 marca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. dokonać zakupu Produktu na minimum 5 dni przez Aplikację Mobilną Kuchnia Vikinga, zgłosić się w Okresie Promocyjnym do Loterii za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego i zachować Dowód Zakupu.

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 25 marca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Możesz dokonać dowolną ilość zgłoszeń z zastrzeżeniem, że każde Twoje zgłoszenie będzie potwierdzone odrębnym dowodem zakupu diety.

O potencjalnym wygraniu nagrody natychmiastowej dowiesz się od razu po wysłaniu zgłoszenia. Następnie odbędzie się proces jego weryfikacji.

W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i osoby będące współpracownikami Organizatora lub „WSCHODNI FRONT Sp. z o.o.” jak również pracownicy i osoby będące współpracownikami Punktów „Viking Point”, (w tym osoby będące właścicielami takich sklepów). W Loterii nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych.

Wyniki wraz z numerem ID wygrywającego zgłoszenia publikowane będą na stronie internetowej Loterii.

Jeśli masz pytanie,
skontaktuj się z nami!

i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok z dopiskiem:
„Loteria Vikinga”

lub

loteriavikinga@i360.pl

* pola wymagane

Regulamin loterii dostępny jest tutaj, a także w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok.

Administratorem danych osobowych Uczestników loterii jest WSCHODNI FRONT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 5, 15-399 Białystok.

*Przedmiotem losowania są 3 nagrody w postaci samochodów osobowych marki Toyota PRIUS PLUG-IN, o wartości 204 890,00 zł brutto każdy wraz z kwotą środków pieniężnych w wysokości 22 766,00 zł.
**Przedmiotem losowań są 3 nagrody w postaci voucherów na roczny zapas diety Kuchni Vikinga o wartości 24 000,00 zł brutto każdy (Laureat otrzyma 12 voucherów, każdy o wartości 2000 zł) wraz z kwotą środków pieniężnych w wysokości 2 667,00 zł.
***Przedmiotem losowań są 294 nagrody w postaci voucherów na zakup diety Kuchni Vikinga o wartości 1 000,00 zł brutto każdy.